پیچک ( ایرج زبر دست)

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- تا عشق تو داغ بر جبین می ریزد ( ایرج زبر دست )
- امروز بیا ترانه خوتنی بکنیم ( ایرج زبر دست )
- در عشق اگر عذاب دنیا بکشی ( ایرج زبر دست )
- صد بار به سنگ بار به سنگ کینه بستند مرا ( ایرج زبر دست )
- آئینه ی باورم مرا خنجر زد ( ایرج زبر دست )
- تا گریه طلسم درد را می شکند ( ایرج زبر دست )
- ما خلوت رخوت زده ی مردابیم ( ایرج زبر دست )
- باران : تب هر طرف ببارم دارم ( ایرج زبر دست )
- آن روز هوا هوای بی صبری شد ( ایرج زبر دست )
- تا پاکی و سادگی مرا پیش ببر ( ایرج زبر دست )
- من : دهکده ها نبض حقایق هستند ( ایرج زبر دست )
- ما وقت نگاه را دمی دانستیم ( ایرج زبر دست )
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد