می رفت تهی ز خویش مستی بردار ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
یکباره جهان سر به گریبان گم شد ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
شب توبه و صبحدم گناه دگری ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
یک باره پرنده از تنم پر زد ... رفت ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
بی خویش درون خویش کردیم سفر ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
عالم ز وجود مبهمی می ترسد ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
یک باره خروش وقت از هر طرفی ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
یک باره خروش وقت از هر طرفی ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
زرتشت بیا که با تو امید آید ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
صد بار به سنگ كينه بستند مرا ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
در عشق اگر عذاب دنیا بکشی ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
شد کوچه به کوچه جستجو عاشق او ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
دل، عشق پر از رنگ و ریا دوست نداشت ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
تا گریه طلسم درد را میشکند ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
آیینه سیاه پوش عالم شده است ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
یک عرش از این عرش فراتر سازم ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
یکباره پرنده از تنم پر زد، رفت ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
جایی که حماسه ریشه در غم دارد ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
چون روح، وجود تو معمایی بود ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
زاهد چو جدال با خدا خواهد کرد ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
امروز بیا ترانه خوانی بکنیم ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
آیینهء روزگار لبخند خداست ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
دیدم همه شکلها رها از خویش اند ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
زد بانگ کسی که جاده ها را میزیست ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
باران: تب هر طرف ببارم دارم ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
تکرار، تو را دید، مرا دید چه شد؟ ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
آهم که هزار شعله در بر دارد ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
آغوش سپید بامدادم او شد ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
هستی نفس ساعت سرگدانی ست ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
باید به تماشای ندیدن برسی ( ایرج زبر دست ) - شنبه 15 مهر 1391
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد